Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tweedehandsfietsverkoop.nl

Terug naar de site klik hier

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden Koop tweedehands fietsen. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Algemene Voorwaarden Tweedehandsfietsverkoop.nl – Koop

Definities

1 Tweedehandsfietsverkoop.nl: gevestigd teNoordwijkerhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 64941353 handelend onder de naam Tweedehandsfietsverkoop.nl.

2 Website: de website van Tweedehandsfietsverkoop.nl, te raadplegen via www.Tweedehandsfietsverkoop.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Tweedehandsfietsverkoop.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Tweedehandsfietsverkoop.nl en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Tweedehandsfietsverkoop.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Tweedehandsfietsverkoop.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door Tweedehandsfietsverkoop.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

  1. Alle op de Website en in andere van Tweedehandsfietsverkoop.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Tweedehandsfietsverkoop.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Tweedehandsfietsverkoop.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 Tweedehandsfietsverkoop.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Tweedehandsfietsverkoop.nl en het voldoen aan de daarbij door Tweedehandsfietsverkoop.nl gestelde voorwaarden.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tweedehandsfietsverkoop.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Tweedehandsfietsverkoop.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 Tweedehandsfietsverkoop.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Tweedehandsfietsverkoop.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5 Tweedehandsfietsverkoop.nl heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door Tweedehandsfietsverkoop.nl is ontvangen, stuurt Tweedehandsfietsverkoop.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Tweedehandsfietsverkoop.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 De levertermijn bedraagt in beginsel 2 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Tweedehandsfietsverkoop.nl.

4 Indien Tweedehandsfietsverkoop.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 Tweedehandsfietsverkoop.nl raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 Tweedehandsfietsverkoop.nl is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Tweedehandsfietsverkoop.nl binnen 24 uur na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, te ontbinden. De termijn gaat in op het tijdstip van levering, of: als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: gaat de termijn op het tijdstip van levering. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: gaat de termijn op het tijdstip van levering. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde

2 De kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant en bedragen 35 euro verzendkosten per rit. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere bezorg tarief, geeft Tweedehandsfietsverkoop.nl een raming van deze kosten.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door een mail te sturen naar tweedehandsfietsverkoop.nl, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Tweedehandsfietsverkoop.nl kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Tweedehandsfietsverkoop.nl bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding.

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Tweedehandsfietsverkoop.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Tweedehandsfietsverkoop.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag Tweedehandsfietsverkoop.nl wachten met terugbetalen tot Tweedehandsfietsverkoop.nl het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling

1 Klant dient betalingen aan Tweedehandsfietsverkoop.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Tweedehandsfietsverkoop.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 7 dagen ingaand op het moment dat de bezorg bevestiging is verstuurd aan Klant.

2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Tweedehandsfietsverkoop.nl is gewezen op de te late betaling en Tweedehandsfietsverkoop.nl de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Tweedehandsfietsverkoop.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Tweedehandsfietsverkoop.nl kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit

1 Tweedehandsfietsverkoop.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Tweedehandsfietsverkoop.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2 Een door Tweedehandsfietsverkoop.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen 30 dagen, ingaande op het tijdstip van levering, Tweedehandsfietsverkoop.nl daarvan in kennis te stellen. Dit geld niet voor banden, verlichting en sloten. Hiervoor is een garantietermijn van 48 uur, ingaande op het tijdstip van levering.

4 Indien Tweedehandsfietsverkoop.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Tweedehandsfietsverkoop.nl, dan kan hij bij Tweedehandsfietsverkoop.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 Tweedehandsfietsverkoop.nl geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Tweedehandsfietsverkoop.nl binnen 5 werkdagen dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

3 Klant kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Persoonsgegevens

1 Tweedehandsfietsverkoop.nl verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Tweedehandsfietsverkoop.nl gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. Tweedehandsfietsverkoop.nl

Landbouwplein 10
2211 GE, Noordwijkerhout
Telefoon: +31 (0)252 251144
Email: info@rentabikevandam.nl
KvK: 64941353
BTW: 855913186B01

Terug naar de site klik hier

(Laatste wijzigingen doorgevoerd op 03-02-2020)